Sa­vait­ga­lį, gegužės 10 - 11 d. į Vep­rius su­važiavo di­de­lis mal­di­nin­kų bū­rys iš vi­sos Lie­tu­vos. Sekminės šio­je pa­ra­pi­jo­je – di­de­lė šven­tė, į ku­rią su­si­ren­ka ne tik vie­ti­niai gy­ven­to­jai, bu­vę kraštiečiai, bet ir gausus būrys tikinčiųjų iš kitų šalies vietų. Sekminių tradicijos Vepriuose pakankamai senos ir gilios – jų ištakos siekia XIX a. vidurį, kai vykstant varžytuvėms dėl parapijos centro vietos tarp Upininkų ir Veprių, buvo įrengtos pirmosios Veprių Kalvarijos. Bėgant laikui šį religinė šventė susipynė su tautiniais papročiais, tradicijomis ir ilgainiui virto religine-etnokultūrine švente, tapo išskirtiniu Veprių miestelio gyvenimo įvykiu.

Šiųmetė Sekminių šventė savaip reikšminga ir kultūrinėmis prasmėmis. Šios šventės tradicijas daugiau kaip 30 me­tų tyrinėjo habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, pro­fe­so­rius A. Mo­tu­za. Jo ilgamečio mokslinio darbo išdava – knygų trilogija skirta Veprių Kalvarijoms: “Vep­rių Kalvarijos. Is­to­ri­niai, et­no­lo­gi­niai ir et­no­mu­zi­ko­lo­gi­niai as­pek­tai“, “Vep­rių Kal­va­ri­jos: is­to­ri­ja, apei­gos ir mu­zi­ka“, “Vep­rių Kal­va­ri­jų mal­dy­nas ir gies­my­nas“ prieš keletą mėnesių buvo išspausdintos ir pristatytos visuomenei. Veprių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ro­žan­či­nės pa­ra­pi­jos bažnyčios cho­ras, kuriam vado­vau­ja Sta­sė No­vi­kie­nė, išmoko, gie­do­jo ir Marijos radijuje įrašė giesmes iš “Vep­rių Kalva­ri­jų mal­dy­no ir gies­my­no“, tuo savaip atkurdamas ir pratęsdamas gyvąsias šventės tradicijas. Ar­ti­miau­siu lai­ku bus iš­leis­ta ir šių gies­mių kom­pak­ti­nė plokš­te­lė.

Šiais me­tais Sek­mi­nių šven­tė­je da­ly­va­vo Kau­no ar­ki­vys­ku­pi­jos vys­ku­pas Jo­nas Iva­naus­kas, kancleris mon­sin­jo­ras Adol­fas Gru­šas, ką tik įšven­tin­tas Uk­mer­gės šv. Apaš­ta­lų Pet­ro ir Po­vi­lo bažny­čios ku­ni­gas Kęs­tu­tis Ge­nys, Ma­ri­jos ra­di­jo di­rek­to­rius, ku­ni­gas Pet­ras Os­ka­ras Vols­kis. Po šv. Mišių bažnyčioje mal­di­nin­kų mi­nios ėjo Kal­va­ri­jų ke­lią, mels­da­mie­si prie 35 Kristaus gy­ve­ni­mo sto­čių, giedodami tas senąsias giesmes, kurias, kartu su Vilniaus Kalvarijų giedotojais, pakartos birželio 1 d. šv. Jonų bažnyčioje, baigiamajame „Skamba skamba kankliai“ koncerte.

A. Rudokienės ir Marijos radijo nuotraukos

Šiam turiniui kometarai išjungti.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti Jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, Jūs sutinkate su mūsų slapukų naudojimo tvarka ir taisyklėmis. Skaityti daugiau